Kiinduló pont

A történelem közel egy évszázada felborzolt hullámai mára messze elsodorták egymástól azokat a jelenlegi Szlovákia és Magyarország határmenti területéhez tartozó Sárospatak, Nagykapos és Cigánd „háromszögben” fekvő régiókat, melyek valaha egy kulturális és gazdasági egységet alkottak.
A projekt révén a régiók kultúrájának társadalmi és gazdasági fejlődésének támogatásához, a határmenti régiók versenyképességéhez és munkahelyteremtéséhez, a kulturális sokféleség hétköznapi emberek felé irányulásának elősegítéséhez járulunk hozzá. Eredményként egy kulturális szolgáltató hálózat épül ki, mely a kulturális tevékenységek iránti kölcsönös tiszteletet és a kulturális szervezetek közötti párbeszédet erősíti a határmenti régiókban.
A projekt közvetlen célcsoportjai a működő és a jövőben létrejövő kulturális szervezetek képviselői, alkalmazottai, önkéntesei, akik a hálózatban összehangolják a tevékenységeiket és így a célcsoportjaik szükségleteit maximális szinten kielégítik. A hálózat nagyobb nyilvánosságot mozgat meg, ezáltal növelve a térségben megvalósuló rendezvényeken való részvételt a lakosság felől.
A projekt megvalósulása eredményeként bővülő kulturális szervezetek és az általuk kínált tevékenységek számának növekedése egy potenciális kitörési lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetűeknek és a munkába visszatérő nőknek. Ezen kívül hozzájárul a régiók versenyképességéhez, vonzerejéhez és a társadalmi összetartásához, amelyek a regionális növekedés és a helyi munkahelyteremtés hajtóerejét jelentik.
A hálózat és a közösen megalkotott működési feltételek az alapjai a hosszú távú határmenti együttműködésnek. A hálózatban felhalmozódott tapasztalatok biztosítják a tagjaiknak a határon átnyúló együttműködés előnyeit: viszonosság, egymástól való tanulás és közös alkotás.

Általános célkitűzés:
– a kultúra társadalmi és gazdasági fejlődésének támogatása
– a határmenti régiók versenyképességéhez és munkahelyteremtéséhez való hozzájárulás
– a kulturális sokféleség hétköznapi emberek felé irányulásának elősegítése
Közvetlen cél:
Egy olyan kulturális szolgáltató hálózat kiépítése, mely a kulturális tevékenységek iránti kölcsönös tiszteletet és a kulturális szervezetek közötti párbeszédet erősíti a határmenti régiókban.
Prioritás: PT4 – Közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés: 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Támogatható tevékenységek: A kultúra különböző szervezetei közötti együttműködési kapacitásának és együttműködési hatékonyságának erősítéséhez és fejlesztéséhez járul hozzá közös képzésen, tapasztalatcserén keresztül.
Vállalt tevékenységeink: 1. Kulturális adatbázis építéséhez szükséges adatfeltárás, gyűjtés, közzététel 2. Kulturális szervezetek együttműködése hálózat keretén belül, 3. Határmenti kulturális menedzsmentképzés, 4. Járulékos tevékenységek lebonyolítása /Projektmenedzsment, Kommunikáció/
Konkrét célkitűzéseink: Kulturális szervezetek határon átnyúló együttműködése, Kulturális szervezetek közötti párbeszéd erősítése, Kulturális tevékenységek iránti kölcsönös tisztelet, A határmenti régiók kulturális szervezetei együttműködésének javítása a társadalmi és gazdasági fejlődés támogatása érdekében.

A projekt közvetlen célcsoportjai:
– működő kulturális szervezetek (NGO-k, állami intézmények, közintézetek, települési önkormányzatok, stb.) képviselői, alkalmazottai, önkéntesei;
– a jövőben létrejövő kulturális szervezetek potenciális alapítói, alkalmazottai.
A projekt célterületét képező térség gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, aminek tanúbizonysága az egyre bővülő kulturális rendezvények száma. Azonban a megvalósításuk egy problémába ütközik mégpedig, hogy hiányzik a tevékenységek összehangolása a megvalósítás ideje szempontjából. A létrejövő kulturális szervezetek hálózata képes lesz összehangolni a tevékenységeket és így a célcsoportjaik szükségleteit maximális szinten kielégítik.

A projekt végső kedvezményezettjei:
– a projekt célterületét képező határmenti régiók lakossága 0-tól 100 évig
– kis- és középvállalkozók
– pályakezdők
– munkába visszatérő nők
– aktív álláskeresők
– szociálisan hátrányos helyzetűek
A hálózat keretén belül összehangolt tevékenységek nagyobb nyilvánosságot mozgatnak meg, ezáltal növelve a térségben megvalósuló rendezvényeken való részvételt a lakosság felől.

A projekt megvalósulása eredményeként bővülő kulturális szervezetek és az általuk kínált tevékenységek számának növekedése egy potenciális kitörési lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetűeknek és a munkába visszatérő nőknek. Ezen kívül a projekt hozzájárul a város és a régió versenyképességéhez, vonzerejéhez és a társadalmi összetartásához, amelyek a regionális növekedés és a helyi munkahelyteremtés hajtóerejét jelentik.

A projekt eredményei:

1 kiépített kulturális adatbázis közreadva hagyományos (nyomtatott) és internetes eszközökkel
200 rögzített adatfeltáró kérdőív
1 kulturális szervezetek hálózata
6 workshop
2 fő hálózat szervezésével megbízott szakember
2 fő kulturális menedzsmentképzés szervezésével megbízott szakember
2 nyilvános projektrendezvény
Hálózat működéséhez szükséges dokumentumok fejlesztése
Kulturális menedzsmentképzéshez szükséges dokumentumok fejlesztése (15 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzéshez szükséges képzési program, képzési tematika, segédanyagok)
20 fő számára kulturális menedzsmentképzés és tapasztalatszerző csereprogram
Hatékony kommunikációs tevékenység

 

Módszertan

A projekt megvalósításának kiinduló alapját a projekt célterületének kulturális célú adatfeltárása szolgáltatja. A közös adatfeltáró csoport (1 fő adatbázis kezelő + 4 lekérdező/ország) feltérképezi a célterületek kulturális szervezeteit és az általuk kínált/végzett tevékenységeket. Ez alapján elkészül egy adatbázis.
Ezzel egyidőben létrejön egy országonként 4-4 szervezetből álló bázishálózat, melynek tagjai lefektetik a hálózat működési feltételeit. Ezek biztosítják a hosszú távú együttműködést és eljárást, melyek a fejlődést teszik lehetővé.
Az időközben végzett adatfeltárás többek között eredménnyel fog szolgálni arra vonatkozóan is, hogy az adott szervezet hajlandóságot mutat-e a hálózatban való együttműködésre. A hálózat kapcsolatrendszere összesen 4 workshopon kerül bővítésre.
A hálózat tagjain túl a kultúrában tevékenykedni kívánó potenciális alapítók is részt vehetnek a határmenti kulturális menedzsmentképzésen, mely a közös szakemberbázis által kidolgozott képzési programra és képzési anyagra építve 15 óra elméleti oktatást és 15 óra gyakorlati oktatást fog biztosítani az érdeklődőknek (országonként max. 10-10 fő résztvevő). Az elméleti oktatás közösen 1 oktatóval valósul meg. A gyakorlati oktatás szintén közösen tapasztalatszerzési csereprogram formájában zajlik (3 napot töltenek a résztvevők és az oktató a projekt célterületén, ahol a gyakorlatban követik a kulturális menedzserek munkáját).
A különböző csapatok legfontosabb munkaformái a személyes találkozások (stábülések, megbeszélések, stb.), különböző információs és kommunikációs eszközök (e-mail, telefon, skype, honlap, stb.).

Innováció

Programunk innovációs jellege elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a tevékenységek szinte teljes volumene az együttműködésre épül. A létrejövő fejlesztések mindegyike a közösségi részvételen alapszik, így a hálózat belső rendjének kialakítása, a hálózat működtetése közösen kialakított elvek mentén jön létre. A létrejövő programok belső tartalma a hálózat tagjainak közös tevékenysége eredményeképpen jön létre. Az egyes tevékenységek tervezését hálózati workshopokon végezzük el. Az itt alkalmazott módszertanok innovatív technológiákon alapulnak, ezáltal biztosítjuk az állandó aktivitást. A programban végrehajtott adatfeltáró tevékenység újszerűnek tekinthető, hiszen a határ két oldalán dolgozó kulturális szervezetek tekintetében ilyen célú felmérés ez idáig nem folyt.
A létrejövő eredmények kettős célt szolgálnak:
1. A kérdőívekkel felmért adatok szisztematikus rögzítésével létrejön a célterület kulturális célú szervezeteinek teljes körű adatbázisa. Ezt a program során nyomtatott formában valamint az interneten is nyilvánossá tesszük.
2. Az egyes szervezetek és személyek tevékenységének és szolgáltatási körének átfogó vizsgálata adatokat szolgáltathat a jövőbeni együttműködések elmélyítése céljából megvalósítandó további tevékenységekhez (pl. a hálózat honlapja, mely biztosítja a célterület kulturális szervezeteinek és eseményeinek láthatóságát, a rendezvények időpontjainak összehangolhatóságát, stb.).

Fenntarthatóság

A projektünk innovatív eredményeit fenntartani a finanszírozás lejártát követően hosszú távon lehetséges. Az együttműködési hálóban kialakult bizalmi és szolidaritási tőke lehetővé teszi, hogy az egyes szervezetek a későbbiek során is felhasználják és fejlesszék a projekt eredményeit. Így:
– A létrejövő adatbázis internetes hozzáférhetősége az egyes szervezetek erőforrásaival könnyen tölthető, fenntartható. A fenntartáshoz szükséges költség (domain fenntartás, tárhely szolgáltatás) elenyésző nagyságrendű és azt a szervezetek könnyen biztosíthatják.
– A kialakult együttműködési háló lehetővé teszi a tevékenységek folyamatos összehangolását, az egyes szervezetek konkrét és hosszú távú céljainak egyeztetését.
– Az egyes szervezetek által kínált szolgáltatások és egyéb erőforrások lehetőséget biztosítanak a tevékenységek hatékony, költségtakarékos folytatására.